Doel

De Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust en het dorp Schore  (hierna te noemen ‘de Vrienden’) is op 1 februari 2019 opgericht ter verbetering van het algemeen welzijn van de cliënten van de zorgboerderij Rust na Onrust te Schore door het mogelijk maken van extra activiteiten. Activiteiten die niet (meer) bekostigd worden uit de zorgbudgetten.

We doen dit door het ter beschikking stellen van middelen en materialen voor creatieve en/of actieve dagbesteding en door het ter beschikking stellen van vervoermiddelen en bewegingstoestellen.

Deze middelen en toestellen kunnen ook beschikbaar gesteld worden aan de inwoners van het dorp Schore.

Werkzaamheden van de Vrienden

De belangrijkste taak van de Stichting is het werven van fondsen. Dat doen we door het aanschrijven van fondsen en door het aanvragen van subsidies. Daarnaast kijken we of er mogelijkheden zijn voor sponsoring. We brengen het bestaan van de Vrienden onder de aandacht van cliënten en hun sociale netwerk. We wijzen op de mogelijkheid van het financieel steunen van de Vrienden door schenking, erfstelling en legaat.

Waaraan wordt het budget besteed?

Ons eerste doel is het aanschaffen van een Quattro-fiets. Met deze speciale, aangepaste fiets kan onder begeleiding gefietst worden, ook door mensen met dementie. Met het fietsen geven we een gevoel van (bewegings)vrijheid terug aan onze cliënten, die met het ouder worden steeds meer hebben moeten inleveren.

Verder denken we aan:

  • bewegingstoestellen voor ouderen
  • creatieve middelen voor dagbesteding; denk aan: hout, gereedschap, lijm, knutselmateriaal etc.
  • tovertafel voor dementerende ouderen, belevingstafel
  • bijvoorbeeld eensper maand een uitje voor cliënten met koffie, thee, caken. (Oudere) inwoners van Schore zonder indicatie kunnen hieraan ook aan deelnemen

Bestuur

Het bestuur vergadert minimaal één maal per half jaar. Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend. Kosten worden op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Financiële verantwoording

Wij publiceren binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een financiële verantwoording op de website van de Vrienden. Het gaat om de volgende informatie:

  • - de balans
  • - de staat van baten en lasten
  • - een toelichting

Kapelle, 26 maart 2019