De Stichting is opgericht ter verbetering van het algemeen welzijn van de cliënten van de zorgboerderij Rust na Onrust te Schore door het mogelijk maken van extra activiteiten. Activiteiten die niet (meer) bekostigd worden uit de zorgbudgetten. We doen dit door het ter beschikking stellen van middelen en materialen voor creatieve en/of actieve dagbesteding en door het ter beschikking stellen van vervoermiddelen en bewegingstoestellen. Deze middelen en toestellen kunnen ook beschikbaar gesteld worden aan de inwoners van het dorp Schore.

Hoe gaat de Stichting te werk?

De belangrijkste taak van de Stichting is het werven van fondsen. Dat doen we door het aanschrijven van fondsen en door het aanvragen van subsidies. Daarnaast kijken we of er mogelijkheden zijn voor sponsoring. Uiteraard zijn er de mogelijkheden van schenking, erfstelling en legaat. De ANBI-status van de Belastingdienst is ons toegekend. Dit heeft (belasting)voordelen voor zowel de gever als de ontvanger.

Wilt u doneren?

Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL73 RABO 0338 0592 61 ten name van Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust en het dorp Schore te Goes.

Waaraan besteedt de Stichting het budget?

Ons eerste doel is het aanschaffen van een duofiets. Met deze speciale, aangepaste fiets kan onder begeleiding gefietst worden, ook door mensen met dementie. Met het fietsen geven we een gevoel van (bewegings)vrijheid terug aan onze cliënten, die met het ouder worden steeds meer hebben moeten inleveren.

Verder denken we aan:

  • Bewegingstoestellen voor ouderen;
  • Creatieve middelen voor dagbesteding. Denk aan: hout, gereedschap, lijm, knutselmateriaal etc;
  • Tovertafel voor dementerende ouderen; belevingstafel;
  • Bijvoorbeeld eens per maand een uitje voor cliënten met koffie, thee, cake. (Oudere) inwoners van Schore zonder indicatie kunnen hier ook aan deelnemen.

Wie zitten in het Stichtingsbestuur?

Adri Boogaard, voorzitter
Marc Rootsaert, secretaris
Han Goetheer, penningmeester
Matty Buijs, lid
Leny Kloosterman, lid